Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden Mastermind Family
Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@mastermindfamily.nl U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 24709940

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – Toepasselijkheid
Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 04 – De overeenkomst
Artikel 05 – Lidmaatschap
Artikel 06 – Prijs
Artikel 07 – Betaling en incassokosten
Artikel 08 – Conformiteit en garanties
Artikel 09 – Levering
Artikel 10 – Toegang en beheer van de website
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Mastermind Family.
2.Mastermind Family: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Mastermind Family, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75706342 en gevestigd te (1822 AL) Alkmaar aan de Herenweg 194-A.
3.Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Mastermind Family.
4.Klant: degene die een samenwerking aangaat met Mastermind Family of degene die een dienst en/of product afneemt.
5.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mastermind Family georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
6.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Mastermind Family gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7.Abonnement: Diensten die Mastermind Family aanbiedt die een langere looptijd hebben en waarvoor de klant een maandelijkse of jaarlijkse factuur ontvangt.
8.Dag: kalenderdag;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- van Mastermind Family en de klant.
2.Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Mastermind Family zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Mastermind Family.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1.Alle door Mastermind Family gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 30 dagen.
2.Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
3.De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. Mastermind Family mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen en zal de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het privacybeleid.
4.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
5.Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Mastermind Family zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mastermind Family niet.

Artikel 4. De overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
2.Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mastermind Family onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mastermind Family passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Mastermind Family daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Mastermind Family kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mastermind Family op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Lidmaatschap
1.Iedere ondernemer die lid wordt van de Mastermind Family heeft zich te houden aan de (gedrag)regels die gelden binnen de organisatie.
2.Bij een betaald lidmaatschap hoort ook een vast club. Elk lid wordt ingedeeld in een club waarbij het de bedoeling is dat de clubs regelmatig bezocht worden.
3.Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd met één (1) jaar. Opzeggen kan door dit schriftelijk kenbaar te maken per brief of e-mail rekening houdende met een opzegtermijn van één (1) maand te rekenen vanaf de eerste van de maand.
4.De bijeenkomsten per club zullen zo spoedig mogelijk nadat deze zijn vastgesteld gecommuniceerd worden met diens leden zodat een ieder de mogelijkheid heeft om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn.
5.Het is mogelijk voor een lid om een bezoeker mee te nemen. Dit dient te allen tijde schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de voorzitter.

Artikel 6. Prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeldt staat.
3.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Mastermind Family niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
4.Mastermind Family kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren. De klant wordt tijdig geïnformeerd indien de prijzen worden veranderd.

Artikel 7. Betaling en incassokosten.
1.De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2.De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mastermind Family te melden.
3.Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Mastermind Family gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Mastermind Family De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
a.15% over de eerste € 2.500;
b.10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
c.5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
d.1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
e.0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
5.De volledige vordering van Mastermind Family op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
a.Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
b.Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
c.Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
1.Mastermind Family staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2.De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Indien de producten en/of diensten niet voldoen dient de klant dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan Mastermind Family.

Artikel 9. Levering
1.Mastermind Family zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
2.Mastermind Family zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen.
3.Mastermind Family zal de geaccepteerde bestellingen binnen de overeengekomen leveringstermijn leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mastermind Family het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10. Toegang en beheer van de website
1.De toegang tot de website alsmede de clubs is strikt persoonlijk. Eventuele inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen niet aan derden verstrekt worden.
2.De klant dient de accountgegevens en het wachtwoord strikt geheim te houden. De klant is aansprakelijk voor alle handelingen die op en namens het account worden verricht.
3.Mastermind Family heeft het recht om het account te blokkeren indien een redelijk vermoeden ontstaat dat een klant in strijdt handelt met de wet of de overeengekomen overeenkomst. Tevens behoudt Mastermind Family het recht voor om nadere handelingen aan misbruik van het account te verbinden.
4.Mastermind Family zal ervoor zorgen dat de klant de software kan gebruiken zolang er een overeenkomst gesloten is met Mastermind Family. Mastermind Family heeft een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de software 24/7 toegankelijk is.
5.Mastermind Family kan de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Mastermind Family het onderhoud buiten kantoortijden in te plannen en ontvangt de klant te allen tijde een e-mail met de geplande werkzaamheden, tenzij een noodgeval zich voordoet.

Artikel 11. Klachtenregeling
1.Mastermind Family beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mastermind Family.
3.Bij Mastermind Family ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mastermind Family binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.De klant dient Mastermind Family in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
1.Mastermind Family behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2.Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastermind Family.
3.Alles dat Mastermind Family levert, blijft eigendom van Mastermind Family totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
4.Als Mastermind Family zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Mastermind Family om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Mastermind Family deze terug kan nemen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1.Mastermind Family is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Mastermind Family.
2.Mastermind Family is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade, gemiste kansen of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
3.Indien Mastermind Family aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
a.het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Mastermind Family minus de eigen risico.
b.Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 14. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht
1.Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
2.Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.