fbpx

PRIVACYVERKLARING

Mastermind Family respecteert de privacy van de bezoekers van haar

website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie

met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en

geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan

alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te

kunnen uitoefenen. 


 Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens

kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de

volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en

andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de

volgende link te klikken http://www.mastermindfamily.nl/geenkoekjes.  


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de

enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een

nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1.   Website (hierna ook “De website”): https://www.mastermindfamily.nl

2.   Verantwoordelijke

voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Mastermind Family, gevestigd te Herenweg 194A, 1822AL Alkmaar, kvk-nummer: 75706342.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze

website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet

gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel

voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor

ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties,

(animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties

die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het

algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet

door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of

aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel

ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat

niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van

rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:·   

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden

of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of

een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u

verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf

alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te

beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien

zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet

raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u

worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt,

dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het

gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de

beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Mastermind Family en (een)

externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle

informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of

indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator

zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online

identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk

gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien

aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van

en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem

betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken

en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door

contact met ons op te nemen via info@mastermindfamily.nl.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een

geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder

vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1

maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk

van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze

termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker

wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de

beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk

en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens

mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze

privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot

bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het

verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen

van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze

niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende

adres: info@mastermindfamily.nl. 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke

voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar

het volgende adres: info@mastermindfamily.nl.  

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens

tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander

ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke

levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval

verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en

bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  

2 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden

van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze

website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening

beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet

zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening

beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het

tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites

kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun

websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies

maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

3.   Meer specifiek gebruiken wij de volgende

cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Analytics (analytische cookie) 

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

4.   Wanneer u onze website bezoekt kunnen

cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden

geïnstalleerd. 

5.   Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van

cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te

raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de

website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van

de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij

eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een

wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u

zich richten tot: Lars, info@mastermindfamily.nl.